Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 165
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adsenius, Annica
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Bild och formgivning, för vem?: Analys av rekryteringen till estetiska programmets inriktning bild och formgivning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt skollag och läroplan ska skolan arbeta för jämställdhet och motverka traditionella könsroller. Ingen elev ska begränsas i sina val på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning. På estetiska programmets inriktning bild och formgivning har dock en särskiljande tendens avseende kön ökat under en längre period. Andelen killar har kontinuerligt krympt de senaste åren, trots läroplanens intentioner. Diskrepansen mellan styrdokumentens riktlinjer och elevers könsdifferentierande val har gett ett tydligt avtryck på den utbildning som studerats. Hur en sådan utveckling kan förstås har varit utgångspunkten för denna studie. Rådande diskurser om gymnasieutbildningar i allmänhet och bild och formgivning i synnerhet, samt hur dessa relaterar till uppfattningar om kön, har stått i fokus och betraktats ur ett läroplansteoretiskt perspektiv.Studiens syfte är att bidra till en fördjupad förståelse av den ojämna könsfördelningen på estetiska programmets inriktning bild och formgivning och vad den kan leda till. Studien genomförs på en enskild skola.Den övergripande forskningsfråga som ställs är följande:Hur kan snedfördelningen mellan kön på inriktningen Bild och formgivning förstås utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv?I studien redovisas antagningsstatistik 2007-2017 som visar på hur könsfördelningen förändrats under den aktuella perioden samt material ur kvalitativa intervjuer som genomförts med elever på utbildningen. Empirin har studerats och analyserats med diskursanalytiska verktyg och betraktats ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Resultatet diskuteras inom ett bredare socialt och kulturellt ramverk. Den könsdifferentierande utvecklingen förstås som ett uttryck för hur en särskiljande skolpolitik i kombination med ett fritt skolval och ett ökat brukaransvar lämnat utrymme och makt för andra värderingar i samhället än de som genomsyrar läroplanerna, att påverka elever i deras val. Värderingar, normer och attityder som cirkulerar i samhället och som ligger utanför den formella diskursen inom institutionen skola tycks bidra till den reproduktion och förstärkning av det ojämna könsfördelningsmönstret som råder på utbildningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlstedt, Isabella
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Paint Against the Machine: Konstnärliga processer inom digitalt måleri2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur måleriskt arbete fokuserat på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet kan tillgängliggöras och förstärkas inom det digitala måleriprogrammet Photoshop. En pedagogisk metod och den digitala miljön (”workspacet”) analyseras och optimeras för syftet. Diskurser inom digital bildkonst analyseras och synliggörs för att ytterligare möjliggöra en konstnärlig frihet på fältet. Arbetet syftar till att vara en grund för bildpedagogisk undervisning och uppgiftsbyggande. Studiens empiri genererades av ett småskaligt cykliskt måleriexperiment utfört i Photoshop.

  Studien finner att måleriskt arbete i Photoshop överlag kan tillgängliggöras och förstärkas genom att låta problemlösande och innoverande driva kunskapandet, samt ger ett förslag på hur ett specialanpassat måleriworkspace kan vara uppbyggt. Vidare finner den även att det är möjligt att öka tillgängligheten till och förstärka fokus på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet inom digitalt bildskapande genom att använda visuell diskursanalys som motståndspraktik.


  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlstrand, Åse
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Barn skapar rum i tiden: En undersökning av plats i förändring med barn som medforskare2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mitt mastersarbete undersöker jag ett mellanrum i tid och rum med en grupp förskolebarn som medforskare. Viutforskar en byggarbetsplats och skapar egna berättelser om platsen. Undersökningen genomförs tillsammansmed barn från en förskola i området. Syftet är att låta barnens upplevelser leda forskningen. Det är ett sätt att seplatsen ur barnens perspektiv och synliggöra att det finns oändligt många olika sätt att uppleva plats. I Stockholmpågår ständig ombyggnad och nybyggnad och jag ser byggarbetsplatserna som mellanrum i tid och rum. I vårundersökning gör vi vandringar i området, samlar föremål, bygger koja, gräver fram insekter, möter byggarbetareoch poliser. Vi träffas också på förskolan och pratar om vad vi sett och gjort, undersöker materialet vi samlat inoch bygger nya föremål. Vårt arbete blir en slags utvidgning av det mellanrum vi undersöker. Genom att aktiveramaterial och tid sätter barnen platsen i rörelse och de utforskar den med kroppen som redskap.Jag använder ett posthumanistiskt perspektiv i min analys och utgår från begreppen intra-aktion, tillblivelse,samtidighet och görande. Tillsammans skapar vi ny historia om en plats som är i ständig förändring. Vår praktikär ett kunskapande, där kunskap blir till i görandet och i mötet med plats, material och människor.För mig är barnens blick en ögonöppnare för vad platsen kan bli och därmed en viktig del i planering ochförändring av staden. Barnens erfarenhet och kunskap blir en del av samtalet om hållbar stadsutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Aidehag, Marie
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  ”Den där gröna stolen är en typisk lärarstol - en elak lärarstol”: En undersökning av hur design tas i bruk av en grupp gymnasieelever2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med gymnasiereformen 2011 försvann den obligatoriska kursen Estetisk verksamhet (100p) som möjliggjort för alla gymnasieelever i det tidigare systemet att möta något estetiskt kunskapsområde och uttrycksmedel under sin utbildningstid. Att ge unga människor relevanta redskap för att bli visuellt kompetenta i ett modernt samhälle förefaller vara en självklarhet och det blir högst aktuellt att finna nya arbetsformer. När möjligheten inte längre finns att nå flertalet gymnasieelever, ställs viktiga frågor kring bildämnets innehåll och framtid. Genom mitt arbete med designkurser på gymnasiet har jag sett att det finns en möjlighet att nå ut till andra grupper än de som tidigare varit representerade i mer traditionella bild- och formkurser på min skola. Variationen i designgrupperna har varit större vad det gäller kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund och det har väckt min nyfikenhet.

     I min studie har jag gjort en undersökning av hur ett praktiskt arbete kring design tas i bruk av en grupp gymnasieelever. Undersökningen har genomförts i form av en workshop där elevgruppen värderar, samtalar om och gestaltar stolar med utgångspunkt i frågor om design, form och funktion. Jag har varit intresserad av att se vilka variationer som går att utläsa i elevernas utsagor och vilka diskurser som framträder. Syftet med studien har varit att få tillgång till ett material som ger en möjlighet att diskutera frågor om design, pedagogik och lärande. Förutom att studera vilka olika aspekter informanterna lyfter fram, har jag även varit intresserad av att studera hur de samtalar om sitt arbete och vilka variationer jag kan finna i deras sätt att beskriva sina synpunkter, val och utformningar.

     I resultatet framträder några diskurser tydligare än andra, där informanterna uppehåller sig kring objektens utseende och dess funktioner. Förmågan att uttrycka sig och att använda olika begrepp och formuleringar varierar och skapar olika diskurser. Jag finner även utsagor där informanterna för fram mer personliga upplevelser av att undersöka och arbeta och där de återger känslor av objekten samt beskriver en del privata associationer i relation till sin upplevelse.  Andra utsagor koncentrerar sig på objektens material och konstruktion. Genom att synliggöra dessa diskurser skapas en kunskap och ett breddat synsätt som är värdefull i ett pedagogiskt arbete med ungdomar. Förmågan att belysa olika anspråk inom design ökar och dessa blir tillgängligt för flera oavsett bakgrund och förkunskaper.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Allstedt, Sophie
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Bildsalens kropp: En undersökning om bildsalars rumslighet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Anckarsvärd, Jakob
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  "DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING": Estetiska resonemang och diskussioner vid bildsamtal2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ”DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING” Estetiska resonemang

  och diskussioner vid bildsamtal, strävar efter att närmare beskriva och analysera hur

  skolelever i årskurs 6 resonerar och uttrycker sig då de tolkar och diskuterar konst. Detta

  för att fördjupa bildpedagogens förståelse för den teoretiska delen av sitt uppdrag: att lära

  elever om bilder, analys och konsthistoria. Uppsatsens empiri tar upp hur de förhåller sig

  till estetik och antiestetik. Det senare är en slags motreaktion till rådande estetiska normer

  inom konstvärlden. Diskussionen tar upp ny teknologi, sociala media och dess eventuella

  inverkan på detta ämnesområde. Undersökningen analyseras och tolkas genom en

  kombination av diskurspsykologi och diskursteori. För metoden används bildelicitering.

  Fokusgrupperna för detta består av 6 deltagare och bildeliciteringen dokumenterades med

  film och genom anteckningar.

  Uppsatsen diskuterar hur eleverna tolkar bilder med sina erfarenheter från sociala media

  och rörlig bild, hur de reagerar på det som beskrivs som antiestetiska bilder, och hur de

  värdesätter bilders kvalitéer. Resultaten som lyfts fram i uppsatsen är att eleverna i

  studien inte skyr antiestetiska verk utan snarare inspireras till diskussion av sådana. Det

  framkom även att eleverna gärna gör narrativa associationer och tolkningar av

  konsthistoriska bilder såsom om målningarna hade ”filmiska” kvalitéer. Det framkom

  också det att estetik inte nödvändigtvis handlar om fint och fult för 12- 13- åringar. Lika

  gärna kan de se kvalitéer i konstverk beroende på deras förmåga att väcka känslor hos

  betraktaren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, My
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  "Tänk om alla såg ut som dej": En undersökning om hur barn med funktionsvariationer gestaltas i TV-program2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att barn med funktionsvariationer1 sällan får ta plats i Tv-rutan. Detta blir problematiskt då medier influerar vår förståelse av världen, oss själva och andra människor. Om bara en bråkdel av det som sänds gestaltar barn med funktionsvariationer, vad händer då med vår förståelse om oss själva och om andra? Vi behöver därför fundera över vilka som får ta plats i det offentliga rummet som medier skapar och bestämmer över.

  Mot denna bakgrund har jag genom min frågeställning valt att dels undersöka hur personer med funktionsvariationer gestaltas genom att analysera fyra barnprogram där det förekom barn med olika förutsättningar och dels genom intervjuer med barn, för att uppmärksamma vad barnen ser i dessa program. Barnprogrammen är utvalda från public service kanalerna som arbetar med att förbättra mångfalden och motverka diskriminering.

  Analysen tillsammans med intervjuerna svarar på min frågeställning ”Hur framställs barn med någon form av funktionsvariation i barnprogram som visas av public service-kanalen SVT?” och ”Vad uppmärksammar barn i dessa program och hur resonerar de kring gestaltningen av personer med funktionsvariationer?”

  Resultatet av denna uppsats visar att barn med funktionsvariationer får ta plats bland SVTs program och att dessa barn gestaltas på olika sätt, mycket beroende av vad jag kallar programgenre. Det mina informanter uppmärksammade handlade till stor del om programmets innehåll och form, men de ansåg även att program som gestaltar personer med olikheter är bättre då de ser det som en möjlighet att få vara sig själv.

  Parallellt med undersökningen har jag skapat ett eget barnprogram i form av en cut-out animation. I programmet har jag lekt med tanken att alla människor bär på en ryggsäck som innehåller medfödda förutsättningar, erfarenheter, svårigheter, lärdomar m.m. Syftet med programmet är att lyfta fram figurernas individuella ryggsäckar för att skapa empati, visa att alla kämpar med olika svårigheter och att det inte är något konstigt med det. Barnprogrammet visades i en installation under Konstfacks vårutställning 2016. 

 • 8.
  Arborgh, John
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Error Syntax: Tre bilduppgifter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag som bildlärare kan skapa förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet. Detta undersöker jag genom att designa tre bilduppgifter som har med programmering att göra. Min frågeställning är: Hur kan jag som bildlärare skapa förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet? För att undersöka denna fråga kommer jag att fokusera på dessa underfrågor: Vilka är mina intentioner kring förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet? Hur kan jag iscensätta mina intentioner? Hur upplevs mina iscensättningar?Min designprocess består av tre steg. Först identifierar jag problem inom lärandet av programmering i skolan. Detta gör jag med hjälp av tidigare forskning i form av två avhandlingar. Ett problem som beskrivs är att många lärare anser att inte alla elever kan uppnå godkänt betyg och att en förändring i pedagogiken inte hjälper.2 I våra skolor är det även vanligt med ett fokus på lärandet av syntax samtidigt som lärandet av problemlösning hamnar i baksätet.3 Att kunna programmera handlar allt för ofta om att bara kunna skriva kod. De problem som jag vill lyfta fram i mitt arbete är: 1. Ordet programmering betyder olika saker för olika personer. 2. När vi lär oss programmering ligger fokus på syntax istället för problemlösning. För att undersöka dessa problem så vill jag: 1. Synliggöra vad programmering betyder för mig.2. Lägga fokus på problemlösning och ett undersökande av programmering.1Bild 1. 2Rolandsson, Lennart (2015), Programmed or not, Stockholm: KTH, s. 57 ff. 3Winslow, Leon E (1996), Programming pedagogy – A psychological Overview, New York: ACM, s. 21.3I nästa steg designar jag tre bilduppgifter. De är inspirerade av lärare, konstnärer och min egen konstnärliga utbildning. De programmeringsverktyg som bilduppgifterna låter oss undersöka är: Instruering, slinga och selektion. I sista steget av min designprocess så testar jag bilduppgifterna med tre elever. Tillsammans undersöker vi hur uppgifterna fungerar och kommer på förslag på förbättringar eller vidareutvecklingar. Vi diskuterar vad programmering är och vad dessa bilduppgifter berättar om programmering. Samtidigt som jag har utfört denna undersökning så har jag arbetat med en gestaltning som har med programmering att göra. Jag har programmerat en robotarm som ritar en slumpmässig linje vid ett tryck på en knapp. I denna gestaltning så är problemlösning i fokus och jag har programmerat armen utan kunskap om programspråkets syntax. Jag har undersökt samma programmeringsverktyg som bilduppgifterna handlar om. Error Syntax är titeln på detta arbete och min gestaltning. Det är en ordlek där jag vänder på felmeddelandet syntax error. Jag vill flytta felet från människan till syntaxen. Med detta perspektiv vill jag påstå att det vi behöver för att kunna programmera är bara lite nyfikenhet och kreativitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  bild
  Download (mpeg)
  film
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
 • 9.
  Arkö, Josefin
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Barn förklarar saker för mig: En kvalitativ studie om barns förmågor i bildanalys.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet tar sin början i ett ifrågasättande av det traditionella bildanalysarbetet som är vanligt förekommande i bildämnet på skolor i Sverige idag. Utifrån detta genomfördes ett antal workshops för att synliggöra hur eleverna tolkade och analyserade bilder. Detta gjordes på ett sätt där handen och huvudet fick vara med tillsammans i analysarbetet. Genom att blanda snabba intensiva övningar, samtal och ett längre måleriprojekt synliggjordes flera olika delar av bildanalysarbete. I det här arbetet analyseras elevernas bilder och kommentarer utifrån bildteoretiska begrepp och teorier för att få syn på ett bildanalysarbete som annars kanske inte uppmärksammas i bildundervisningen. Detta för att i framtiden, förhoppningsvis, kunna arbeta med bildanalys integrerat i fler delar av bildundervisningen.

 • 10.
  Arvidsson, Sabina
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  En bild av bildning: Hur ser allmän kurs ut utifrån folkhögskolans kännetecken? Och vad kan deltagarna själva berätta om sin utbildning/bildning?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om folkhögskolanoch hur allmän kurs ser ut utifrån några avfolkhögskolans kännetecken. Dessa är bildningstanken, metodiken, avsaknaden av centralt fastställda kurs eller läroplaner samt studieomdömet. I arbetet får läsaren syn på hur det kan se ut att arbeta som lärare i allmän kurs utifrån dessa kännetecken. Utöver detta har också deltagarna (eleverna) på respektive allmän kurs också fått en sorts pedagogisk bilduppgift som gått ut på att berätta med bilder hur bildning/utbildning ser ut för dem. Detta gjordes med hjälp av engångskameror. Deltagarnas bilder ställdes sedan ut som en del av min gestaltning på Konstfacks vårutställning. Resultatet av undersökningen visar att de utvalda folkhögskolorna svarar väl mot de kännetecken som kan ses som unika och särskiljande för folkhögskolan. Deltagarnas bilder visar att bildning är en process och kanske inte är någonting som det går att ”ta på”. Detta examensarbete behandlar också min personliga bildningsresa. Med hjälp av arbetet försöker jag sätta ord på vad bildning och folkhögskola har betytt för mig.

 • 11.
  Asplund, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  FAMILJEBILDENS DOLDA BUDSKAP: Dramat bakom bilden2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i fyra familjefotografier, letar jag efter det underliggande budskapet bakom

  bildens tillkomst, vad människorna på bilden har i huvudet samt hur fotografen har tänkt sig

  att kommunicera med bilderna. Bilderna har tagits vid ett verkligt, kanske till och med viktigt,

  tillfälle i den avbildade personens eller personernas liv. Men bilderna kan ju inte visa oss vad

  som rör sig i huvudet på objekten. Det kan vi bara gissa. För att det rör sig, det kan man vara

  säker på. Men vad är dramat bakom bilden? För att kunna tillföra bildtexten måste vi forska

  lite och noggrant analysera bildens innehåll. Utifrån fyra familjebilder vars gemensamma

  nämnare är den släktlinje som binder dem samman, ställer denna uppsats frågan: Vad kan

  man läsa och lära sig genom familjefotografiet och söka uttolka vad som ligger bakom bildens

  konventioner och sammanhang? Syftet med denna frågeställning är att genom bildanalys

  undersöka hur familjen representeras i familjebilden. Uppsatsens didaktiska syfte är att

  klarlägga hur släkt- och familjebilden representeras och på det sättet stärka eleverna i deras

  självkänsla och identitetsuppfattning. Att ge eleverna möjlighet att reflektera vilka de är och

  var de kommer ifrån. Ge dem utrymme och förtroende för att deras familjeband och historia

  har betydelse.

  Genom att ställa fyra familjebilder mot representationsteorier signerade Marianne Hirsch,

  Annette Kuhn, Bent Fausing och André Wang Hansen samt teorier om fotografi signerade

  Steve Edwards och Roland Barthes, tittar uppsatsen på hur familjen representeras och

  förklaras.

  Uppsatsen innehåller även en kort beskrivning av familjefotografiets historiska utveckling.

  Gestaltningsarbetet blir så ett exempel på hur familjealbumets berättelser och minnen

  representeras, med utgångspunkten för vad som är riktiga minnen och vad som ”triggar” ens

  minnen. Uppsatsens slutdiskussion sammanfattar resultatet av bildanalysen. Vad är det för

  berättelser som kommer tillsammans med bilderna? Vad är det för bilder som valts bort?

  Vidare anknyter uppsatsen till en utställning med ett fotoalbum, ett gestaltningsarbete, med en

  mängd bilder med liknande innehåll. Huvudsaken med de bilder jag har valt är att de inte

  visar en uppställd och arrangerad situation utan är bilder med tydlig randanmärkning och med

  ett uppenbart underliggande budskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
 • 12.
  Bakai, Sebastian
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Otrygga platser inom skolans utomhusmiljö: och vilka tecken att leta efter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen handlar om otrygga platser i skolan och hur otrygga platser beskrivs av elevoch lärarperspektiv. Tidigare forskning visar att rädslor kan vara kollektiva såväl som individuella och att det finns olika beståndsdelar på platser som tillsammans utformar en plats karaktär. Motivet till undersökningen och tematiken otrygghet baseras på att jag vill synliggöra vilka platser en grupp elever upplever som otrygga inom skolans område. Genom samtal med elever och lärare för att få deras perspektiv på platser dem upplever som otrygga, bidrar studien till att jag får ett dubbelperspektiv och kan därefter analysera och konstatera vilka tecken det är i dessa platser som är orsaken till otrygghet.

  I undersökningen har deltagande observationer, intervjuer, enkäter, samtal och undervisning genomförts. Det empiririska materialet har bearbetats utifrån ett kulturanalytiska arbetssätt, vilket innebär att fokus har varit på att se mönster i bilderna, fokuseringar på vissa teman och sökande efter nyckelsymboler på dessa platser.

  Resultat från studien visar att bristen på vuxnas/lärares närvaro i kombination av hur platsen är uppbyggd påverkar hur otrygghetskänslan upplevs av vissa elever. Och på grund utav dessa två faktorer leder det även till vilka elever som dras till dessa otrygga platser och använder det som ett socialt rum och påverkar platsens otrygghet ytterligare.

  Utformningen av den gestaltande delen i undersökningen har bearbetats utifrån det empiriska materialet. De bilder elever och lärare fotograferat har bearbetats genom att ha ringat in det som har anspelats vara ett tecken på vad som är otryggt och även angett pilar för gående och fordons trafik som även där skapar otrygghet. Det har lett till att det blivit tydligare att förstå vad som beskrivits av de elever och lärare som bidragit till undersökningen när texten läses. Bilderna har därefter printats ut på blankt fotopapper och monterats upp på MDF skivor för upphängning.

  Download full text (pdf)
  Bakai_Otrygga platser
 • 13.
  Barrsäter, Carolina
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Remix av parafrasen: Om parafrasens roll i samtida bildundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker parafrasens roll i samtida bildundervisning ur ett socialkonstruktionistiskt och feministiskt perspektiv med hjälp av visuell metodik, diskursanalys och gestaltande metoder. Uppsatsens material består av lärares parafrasuppgifter, elevarbeten, lärares samtal om parafrasuppgifter och stoffurval samt författarens egna erfarenheter av att göra parafraser. Resultatdelen identifierar en dominerande diskurs i parafrasuppgifterna som i sin tur kan delas in i flera mindre. Följderna av diskursernas inverkan på eleverna diskuteras och förslag på omförhandling och förnyelse av parafrasuppgiften ges. De parafraser som skapades under författarens konstnärliga utforskande av fältet utgör studiens gestaltande del. Fokus har legat på samtidskonst och kvinnliga konstnärer, med ett jugendverk som kontroll för att se om arbetsprocessen ändrades. Parafraserna är gjorda i olika tekniker såsom akrylmåleri, torrpastell, mixed media, skulptur i polymerlera samt digitalt fotografi. Parafraserna ställdes ut som en installation tillsammans med skisser, anteckningar, materialprover och utrivna lappar med författarens reflektioner. Reflektionslapparna och namnskyltarna i installationen är skrivna på tidigare utkast av uppsatsen. Syftet med utställningsformen var att påvisa författarens skapandeprocess av både parafraser och uppsats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bergdahl Gustafsson, Anna
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Rhizom och sinnenas ontologi: - att utforska det vi redan vet om lärande för att synliggöra det vi ännu inte vet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta masterarbete är en artist/researcher/teacher, eller a/r/tography studie av lärande och utveckling. Arbetet antar ett posthumanistiskt perspektiv, som medger ett rhizomatiskt förhållningssätt till det empiriska materialet som består av minnesberättelser och en konstnärlig process och metod. Diffraktion används som övergripande metod tillsammans med a/r/toraphy; artist/researcher/teacher, för att öka möjlighetrana att - utforska det vi redan vet om lärande för att synliggöra det vi ännu inte vet. Det rhizomatiska förhållningssättet präglar och genomsyrar hela arbetet både i analysen av teori, metod, emperi, liksom viss disposition av text och bild. Det empiriska materialet består av korta minnesberättelser som handlar om spatiala intryck jag upplevt under mitt liv, samt en konstnärlig process vilket är en del av masterarbetet, den konstnärliga processen resulterade i en skulptur på Konstfacks vårutställning 2017.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bergfalk, Maria
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Forging discourse: språk som handling i konstskolepedagogik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöker jag samtida pedagogik på konstskolor i syfte att närma mig konstskolepedagogiken som begrepp. Begreppet är inte vedertaget och i generell mening inte tydligare i sin gestalt än att det är pedagogiken som bedrivs på konstskolor. Därför blir studien även ett explorativt försök till begreppsliggörande. Empirin består av intervjuer med sju lärare från sex förberedande konstskolor i Stockholm. Med titeln Forging discourse, vill jag synliggöra min diskursteoretiska ansats där jag ser språket som handling. Donna Haraway bistår undersökningen med det situerade kunskapsbegreppet och Pierre Bourdieu med sin fältteori.

  Den snåriga empirin utgör en styrka genom att vara rik och nyanserad och av samma anledning svårtillgänglig för analys. Många diskurser samexisterar i fältet, utan att de verkar uppenbart motsätta varandra. Konstskolepedagogiken konstrueras i förhållande till det kulturella fältet och pedagogik inom andra institutionella ramar. Det ligger något mycket intressant i att betänka konstskolan som en institution där flera intellektuella traditioner inom fältet kan samspela. Eftersom konstskolan i stor utsträckning konstrueras i förhållande till det kulturella fältet, reflekterar den även mycket av dess sammansättning, vilket jag i resultatet lyfter fram som en institutionell styrka. Min förhoppning är att jag på något vis genom undersökningen lyft relevanta aspekter av samtida konstskolepedagogik, men vad undersökningen egentligen kanske har lett till är ett betraktande av konsten genom ett pedagogiskt nyckelhål eller en språklig resa i konstens domäner.

  Den gestaltande delen av arbetet består av en interaktiv installation som ställdes ut på Konstfacks vårutställning 2018. Verket; Mötet - Det sanktionerade tittandet, finns dokumenterad i uppsatsen och tog sin form utefter den teckningsövning (teckna av varandra utan att titta på papperet) som inledde varje intervju i undersökningen. Med teckningen som verktyg ville jag undersöka vad Darla Crispin benämner som the fold - vecket mellan självet och det transpersonella. Detta unfolding lade grunden till samtalen och gav en möjlighet för mig och informanterna att betrakta varandra - ett sanktionerat tittande. Teckningarna förekommer parvis i texten, för att understryka undersökningens dialogiska upplägg och ge en visuell förankring till det område kring vilket dialogerna kretsar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bergman, Madeleine
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Lusten att lära: En studie kring varför människor väljer att lära sig något de inte måste2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on historical reenactment, and the informal learning that takes place within that subculture. Through observations during events, and informal semi-structured interviews I have tried to identify some of the aspects that contribute to the motivation to learn that is prominent within the historical reenactment community. Why do people choose to learn things that they do not have to? What can I learn from that, and use to improve my own teaching? The study finds that some of the key facors for the motivation to learn is: having a social context that gives feedback and encouragement, beeing able to get practical use out of the knowledge you try to obtain, feeling satisfied with your own work, and having an enthusiastic teacher who can capture your curiosity.

   

  The study also includes photographic works that aim to show some of the informal learning that takes place within the historical reenactment community. The purpose is also to initiate thoughts and discussions concerning informal learning and learning processes in general. Along with the photographs there are sounds taken from the interviews made during the study. The people heard give their perspective on the motivation to learn. Both photographs and sound were displayed in the Vårutställning at Konstfack.

   

  Lastly I put forward some suggestions as to how teaching might be improved in order to help students feel more motivated to learn.

  Download full text (pdf)
  Madeleine Bergman - Lusten att lära
 • 17.
  Bergqvist, Julia
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Från normkritisk analys tillnormkreativ handling: Bildundervisning med normmedvetenhet ochnormkreativitet i fokus2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utforska vad som händer i det bildpedagogiska sammanhanget näreleverna får möjlighet att utforska normer i sin närmiljö. Studien syftar även till att utforskanormkreativa metoder i bildundervisningen. Undersökningen har genomförts med en klass nio i engrundskola i Stockholms län. Genom ett interaktivt föredrag samt workshops med elevernasynliggörs vilka normer eleverna själva anser att de lever i samt hur eleverna väljer att uttryckadetta. Studiens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistisk med normkritiska och normkreativaperspektiv och inspirerad av etnografiska verktyg. I analysarbetet har maktbegreppet används somett analytiskt verktyg i kombination med de teoretiska perspektiven. Resultaten visar att normerligger till grund för ett kollektivt förtryckande beteende i denna klass och att mer eller mindre doldastrukturer vidmakthåller hierarkier och ojämlika maktrelationer. Studien visar även exempel påinkluderande undervisning ur ett normkreativt perspektiv. Denna studie bidrar till att visa vikten avatt arbeta med normmedvetenhet med elever i grundskolan. Detta arbetssätt kan ge eleverna verktygtill att förhålla sig till normer och strukturer i sin närmiljö så att de lättare kan förstå och förändrabeteendemönster och tankar som de har både inom sig själva och gentemot sin omgivning.Det gestaltande arbetet består av ett utsnitt från en återskapad skoltoalett, där hora stårskrivet med läppstift på spegeln. Genom spegeln kan betraktaren se sitt eget ansikte. På väggarnastår klottrade kommentarer bestående av material från en workshop där eleverna sade ifrån tillkränkningar, utan att själva kränka tillbaka. Kränkningar var en av de tydligaste normerna i dennaklass. Syftet med gestaltningen är att betraktaren ska få uppleva en kränkning riktad mot sig självför att få en inblick i elevernas vardag och samtidigt kunna ta del av elevernas normkreativa klotter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bilius, Sofia
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  PowerPoint: Presentation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektorn har blivit en självklar del av våra klassrum och den används ofta till PowerPoint-presentation. Jag undersöker vad som kännetecknar olika kvalitéer av PowerPoint-presentationen. För att komma åt vilka aspekter en PowerPoint-presentation består av, hur de upplevs av åhörarna samt hur de kan utvecklas har jag tagit hjälp av en klass gymnasieelever.De aspekter eleverna lyfter fram analyseras med hjälp av retorikens kunskapsområde och medieteori. Retorik har studerats sedan antiken av bland annat Aristoteles. Marshall McLuhan studerade under 1960- och 1970talet mediets betydelse för tidsandan och lade då grunden för det medieteoretiska fältet som sedan utvecklats av andra medieforskare. De två perspektiven synliggör komplexiteten i PowerPoint-presentationen som bygger till hälften på tidlös muntlig kommunikation och till hälften på tidstypisk digital kommunikation. I PowerPoint-presentationen växer de olika medierna samman. Inom biologin kallas en sammanväxt av två genetiskt olika arter för en Chimär. Denna studie undersöker en chimär presentationsteknik.Studien resulterar även i en gestaltning bestående av en PowerPoint-presentation. Besluten om utformningen och utförandet av PowerPoint-presentationen baseras på studien.

 • 19.
  Björkquist, Tova
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Olydnadens Agens: Konst Politik Pedagogik – en icke-linjär studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning kan du läsa om hur konstnärliga strategier har använts som didaktiska redskap i bildundervisning och hur dessa kan synliggöra en radikal potential inom bildpedagogik. Studien handlar om konst, om politik och om pedagogik. Med konst menar jag framförallt konstnärligt tänkande, ett undersökande, ett förhållningssätt. Det kan gestaltas i olika uttryck, former, frågor och upplevelser. Genom kursen Gatans Galleri på Södra Stockholms folkhögskola närmar jag mig skapande undervisning från ett praktiskt håll, där jag tar erfarenhet från golvet i ett klassrum/staden in i akademin. Kursen i vilken jag finner min empiri är en terminskurs som undersöker det offentliga rummet i, om och genom konst. Undervisning och teorier undersöks med hjälp av A/R/Tography från tre vinklar: Mig som lärare, ett deltagarperspektiv och också av mig som konstnärlig utövare. En del av empirin består av en konstdagbok med egna experiment som gestaltas i uppsatsen genom bilder och gröna texter. De är tänkta att läsas ihop med sidan de gestaltas mot. Som en störning (dissensus) mellan olika sorts texter. I dagboken ingår egna experiment, textfragment, sparade exempel från genomgångar, gestaltande av teorier och minnen från tidigare uppgifter jag gjort i klassrummet. I bearbetningen av materialet framträder strategierna förflyttning, förskjutning och omförhandling som används för att dekonstruera materialet. Foucaults teorier om disciplinering och makt ligger sedan som en grundpremiss för analysen som tillsammans med teoretikerna Hannah Arendt och Jaques Rancière diskuterar hur ovisshet, skapandet av dissensus, och ett subjektskapande via handling (agens) kan ses som politiska och har potential till motstånd. Dessa handlingar och metoder utmanar strukturer inom den nyliberala skoldiskursen som mätbarhet, linjärt tänkande, hierarkiska strukturer och individualism. Radikaliteten visar sig finnas i metoden och inte i uttrycket, ett kollaborativt och experimentellt förhållningssätt i kombination med ett handlande kan skapa agens, utmana normer i skolan, offentligheten och vad vi gör och inte gör inom bildundervisning. Jag hoppas att denna uppsats fungerar både som en störning och inspiration i tänkandet kring bildundervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Blockson, Marcus
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vad är en Bildsal?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Lektionssalen i skolämnet bild är bildsalen. Bildsalen är nära sammankopplad med själva bildämnets födelse och utveckling ur det som tidigare var teckningsämnet.          Teckningsämnet var under ett sekel ett inarbetat ämne i den svenska skolan. Läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80 innebar stora förändringar. Den fastslog att teckningsämnet skulle byta namn till bild och ta formen av ett mer allsidigt och kommunikativt bildämne.            Själva bildsalens anor härleds till slutet av 1800-talet men så som vi känner igen den idag är det i samband med den fysiska planering som tillkom under ”Det fria skapandets era” på 1950-talet som ställde stora krav på såväl variationer av teknik som redskap samt material.[1]                    För att upprätthålla bildsalarnas funktionalitet fanns fram till 1980-talet inspektörer anställda av bland annat Stockholms stad, vilka hade till uppgift att inspektera skolors bildsalar ifråga om bestånd och tillämpning. Sedan 1981 har ingen offentlig rekommendation utfärdats för hur en bildsal skall utformas.[2] 

  I min studie har jag valt att ta reda på vad en bildsal är för lärare och elever på de skolor jag har besökt. Det här mot bakgrund av att allt fler skolor bedriver sin bildundervisning utan en anpassad bildsal. Genom fältstudieinspirerade studier på fyra väldigt olika skolor med klassrumsobservation genomförde jag studier med fokus på bildsal-och redskapsanvändning. Besöken avslutades med att lärare såväl som elever fick fylla i enkäter om redskapens och bildsalens roll. I min studie har jag använt mig av läroplansteorins diskussioner om hur en nationell läroplan realiseras i praktiken.[3] Läroplanens förverkligande kräver en fysisk planering för att den skall kunna genomföras. Bildämnet är nära förbundet med sina material och sina redskap. Jag har bland annat använt mig av tidigare års examensarbeten från Konstfacks bildlärarutbildning som grund för min egen studie. De har båda studerat förändringar inom själva bildlärarutbildningen sedan slutet av 60-talet. Fokus har de lagt på olika saker men båda kommit fram till att utvecklingen av bildlärarutbildningen har gått mot en mer teoretiskt betonad utbildning, samtidigt som de nämner att lektionsuppläggen inom ämnet bild inte ändrats nämnvärt ute på skolorna.[4] Mitt huvudsakliga resultat är att bildsalen är en plats planerad för skolämnet bild. Lärare såväl som elever förväntar sig att bildsalen skall vara

  [1] Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag.

  [2] Skolöverstyrelsen (1981). Bildlokaler för grundskolan: ett servicematerial.

  [3] Hanses, E. En konservativ massaker på bildämnet. Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 2016.

  [4] Nordin, M. Teckningsrevolt. Konstfack, Institutionen för bild och slöjdpedagogik. 2018.

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Blücher, Emelie
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  CHAIR BOX: Sittandet som aktivitet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  CHAIR BOX - Sittandet som aktivitet är ett projekt med utgångspunkt i stolen som objekt. Stolsittandets aktivitet undersöks där jämställda och demokratiska metoder framhävs. Studien sammanför design- och konstnärliga metoder där laborerande kunskaps-skapande metoder utforskas för att synliggöra interaktion.

  Stol-labb, en workshop med inbjudna medforskare fungerar som grund till projektets riktning och frågeställning; Vad kan vi i laborativa, kollektiva processer synliggöra genom att undersöka stolen?

  Den didaktiska ingången till projektet är sittandet som socialiserande. Studien kan fungera som hjälpmedel för att få syn på kommunikationssituationer i klassrummet, ämnet Bild kan i de gestaltande arbetsmetoderna framhävas som ämnesexempel. De roller som vi skapar och görs till kan synliggöras genom att undersöka materia omkring oss, våra förhållanden till materian, erfarenheter och beteenden efter objekt.

  Vem blir subjektet med stolen som form och sittandet som aktivitet? Hur kommunicerar vi beroende på hur vi sitter placerade? Hur får olika placeringar oss att känna, att bli?

  Sittandet som aktivitet gestaltades på Konstfacks vårutställning 2017. Installation med boxar i trä bjöd in besökarna till att delta genom att sitta, samtala, placera om och bygga upp fler boxar på platsen. Boxarna visar på sittandet som en aktivitet och refererar till begreppet Blackboxing, inom vilket stol kan ses som en osynlig aktör i interaktionsprocesser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bondeson, Malin
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Nya perspektiv på Historiska Museet?: Historiska museets metoder för att lägga till nya perspektiv iutställningsverksamheten.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har Historiska Museets utställningsverksamhet undersökts och jag finner att degenom perspektivbyte vill ge makt åt besökarna och att betona samtal, dialog och på så sätt förhandling.I arbetet med utställningen History Unfolds försöker Historiska museet bryta med dentraditionella museiverksamheten. Detta görs bl.a. genom att använda sig av dialogvisningar medakvariesamtal som metod. De bjuder in utomstående för museet intressanta personer som belyser ettspeciellt tema. De teman som museet har tagit upp har varit: Kolonial historia/postkoloniala perspektiv,HBTQ-perspektiv på historia, museers roll i skapande av nationell identitet, nationalism,migration, och religion och andligt kulturarv.När besökaren möter museets tolkning av ett objekt i en utställning kan detta ses som att en dialogoch förhandling uppstår. I denna förhandling får besökaren möjlighet att acceptera eller förkasta denpresenterade tolkningen. I den undersökta utställningen ges istället besökaren fler möjligheter tilltolkningsföreträde för att bli mer delaktig och inkluderad, men hur delaktig kan en besökare få varapå ett museum? I dialogen diskuteras hur ett föremål på ett museum, vilket tas från sin historiskakontext, kan få en ny roll och betydelse i ett nytt narrativ.Gestaltningen består av stora virkade ansikten i olika färger som är spikade direkt på väggen, mattorpå golvet och olika trådar löst hängande. Överallt i kanterna av virkningen sitter det virknålar färdigaatt användas. Återbruk är ett perspektiv som jag ser som intressant på ett museum, man skullekunna säga att ett museum är ett hus fullt med sopor, men genom att de tagits tillvara och visas upppå ett statligt museum har de blivit kulturarv. De har alltså återanvänds med ny etikett. Alla sakeråterbrukas ju inte så lätt genom att byta namn, speciellt inte utslitna kläder men genom att klippadem i remsor och virka av den så blir de något nytt. Verket syftar till att skapa en diskussion ochdialog med besökaren. Där besökaren bjuds in till en förhandling där syftet är att göra besökaren tillmedproducent av verket och därmed berättelsen. Om verket fanns på Historiska Museet skulle detvara ett erbjudande att få göra det man vanligtvis inte gör på ett museum vilket är att ta, känna ocharbeta vidare. Tillsamman gör vi en narration, berättelse och ett avtryck. På samma sätt som museetsätter upp ramarna för dialogvisningen med akvariesamtalen, har jag satt upp ramarna för vad somkan ske genom att presentera de virkade ansiktena, och erbjuda ett material i form av tyg klippta tillremsor som kommer från återbrukade kläder och virknålar. Besökarna kan ta, sitta eller till ochmed virka eller sy vidare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Boström, Rajja
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Öppna väggar: En studie av graffiti som kulturell och estetisk praktik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att hitta utvecklingsmetoder för hur jag som bildlärare i skakunna undervisa om graffiti och gatukonst, som en del av kontexten samtidskonst ur ettteoretiskt och estetiskt perspektiv på lärande. Jag valde att fördjupa mig i graffiti som visuellkultur och genom ett konstnärligt undersökande utveckla min egen praktik och estetiskakunnande utifrån tekniska metoder och material. Dessa hämtade från kreativa praktiker inomtraditionell graffiti för att utveckla min kunskap genom kroppslig upplevelse.Undersökningens frågeställning är: På vilka sätt kan graffiti som praktik förstås genom ettkonstnärligt praktiskt undersökande, i ett utvecklingsdidaktiskt syfte?Genom A/R/Tography som metodologiskt förhållningssätt har jag under studien agerat somkonstnären, forskaren och läraren (Artist - Researcher - Teacher) och undersökt graffiti somvisuell kultur . Under den gestaltande redovisningen och examensutställningen, menar jag attförsöka återskapa platsen för min studie, och synliggöra de förutsättningar som styrt minkreativa praktik och individuella lärprocess . Syftet med den slutgiltliga gestaltningen är attbjuda in till en interaktiv installation med en öppen vägg i ständig förändring. Här jag vill gebesökare möjlighet att få ny kunskap och själva få uppleva en graffiti inspirerad kreativprocess.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Brink, Anna
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vara som det alltid vart: En studie av ritualer i skolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur ritualer i olika pedagogiska miljöer formges och upprätthålls samt vilken funktion de fyller för de vuxna som förvaltar dem. De ritualer som studeras är skolavslutningar på tre olika platser, ett pridefirande samt en manifestation som ordnats i samband med Förintelsens minnesdag. Studiens huvudfokus är de skolavslutningar som arbetet omfattas av. Resultatet av den bearbetning och analys som gjorts av den för studien producerade datan påvisar att de ritualer som undersöks pendlar mellan att fungera implicit bevarande och explicit framåtsyftande. Delar av studien har även bearbetats för utställningssammanhang. Representationer för olika delar av den skolavslutningsritual som undersökts bildade då en installation. I anslutning till installationen tolkade en kör den skolavslutningsritual som undersökts vid tre tillfällen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Bromander, Mia
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Viskleken: En studie i förutsättningarna för kommunikation2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pedagogik och lärande handlar i hög grad om kommunikation och kommunikation är näraförbundet med tolkning. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka tolkningensförutsättningar inom ramen för en iscensatt kommunikationsprocess som är uppbyggd som enmultimodal version av en klassisk så kallad "visklek". Verket Viskleken ställdes ut på Konstfacksvårutställning 2017 och bestod av bidrag från 39 st deltagare som visades upp efter den kedja sominnehållet i den första bilden, ursprungsbilden, hade vandrat. I arbetet undersöks hur innehållettransformeras i övergången från en person till en annan och utifrån deras arbete med olika medieroch material. Analysen, som utgår från begrepp från multimodal socialsemiotisk teoribildning, visarpå stora skillnader i hur olika människor tolkat ett material och hur innebörden successivt förskjutspå olika vis i förhållande till den bild som inledde denna visklek. I slutdiskussionen behandlas ocksåhuruvida resultaten av arbetet kan relateras till hur lärare kommunicerar de kunskapskrav somSkolverket har satt upp, och hur eleverna i sin tur tolkar dem i relation till betygssättning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Bruhn, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  ”A beautiful thing I saw today”: Om inspiration och kreativitet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En vanlig arbetsmetod i bildämnet är kreativitet. Eleverna ska enligt skolverket bl.a. ges möjligheti undervisningen att utveckla förmågan att: arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck.Som blivande bildpedagog i ämnena Bild och Design önskar jag kunna ge dessa förutsättningartill elever som en god grund att stå på i sitt eget fortsatta skapande.Metoden i sig kan angripas från olika håll, på många sätt, med olika syften. Min studie handlar omatt undersöka inspiration i relation till kreativitet ur ett lärarperspektiv.Frågeställning: Vad kännetecknar inspiration i en arbetsprocess av keramiska föremål och påvilket sätt kan ögonblicksbilder synliggöra detta?Med en introspektiv metod har jag utgått från stunder i vardagen som får mitt sinne att oväntatväckas till liv, dessa stunder har dokumenterats med en polaroidkamera. Med utgångspunkt ifotografierna har de sedan agerat som minnen i en skapande arbetsprocess med lera där jagförhållit mig till form. Fotografierna har varit inspirationskälla i det skapande arbetet med lerandär formerna på bilderna fått inspirera mig till att skapa nya former. De nya formerna har sedanbearbetats i ett gestaltande processarbete där uttryck och färg har fått experimenteras fram medhjälp av glasyrer, uppbyggnad av rumslighet, adderande av kompletterande material såsom metalloch växter samt ljussättning.Genom teorier, metoder och begrepp relaterat till min process analyserades bearbetningen.Resultatet av studien visar på metoder som är förenliga med kreativt skapande och att de mycketväl kan vara fördelaktiga i bildundervisning i kombination med en lärare som är angelägen om attlära känna sina elever som på individnivå.Den gestaltande delen visar tjugoåtta keramiska objekt presenterade på en kopparplåt (ärgad medsalt, ketchup och ättika) som i sin tur presenterades på ett lågt podium med grå betongliknandestruktur. I två av de keramiska objekten placerades växtlighet, i ett av objekten adderades vatten.Ca en och en halv meter ovanför objekten hängdes fem vita pioner uppochner i fiskelina.Ljussättningen bestod i två spotlights, en placerad direkt ovanför riktad ner mot objekten, denandra lampan riktades snett mot de tretton lite högre objekten så att skuggor bildades bakom.Det självständiga arbetet presenteras i två delar, dels som en uppsats, dels genom en gestaltandedel som presenterades på Konstfacks vårutställning 2017 och här presenteras med bilder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Bruvik Kindestam, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Violation or perfectly legal: Möjliga metoder för skapande i offentlig miljö2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag undersökt vilka möjligheter och metoder som finns för att skapa konst i utemiljö. Hur kan skapande i offentlig miljö utföras inom skolan? Vad går att göra med hänsyn till olika regler och lagar? Syftet med studien är att synliggöra tillvägagångssätt för skapande i offentlig miljö som kan utföras som platsspecifikt görande tillsammans med elever. Empirin består av flera olika delar; en intervjustudie, litteraturstudie och dokumentation från konstnärlig forskning. Som komplement till detta undersöks telefonsamtal och mejlkorrespondens med olika företag och myndigheter. Den konstnärliga forskningens empiri består av en skriftlig och en visuell dokumentation från när jag prövat olika praktiker som gatukonst eller land art, och undersökt skapandeprocessen genom mitt eget görande. Dessa experiment är gestaltningar i sig själva, men fotodokumentation från dessa försök ligger till grund för gestaltningen som visades på Konstfacks vårutställning. Där sammanställs de olika försöken och sorteras i två olika grupper, lagliga metoder eller olagliga. Resultatet av projektet visar att det trots den juridiska gråzonen kring skapande i utemiljö finns goda möjligheter att genomföra undervisning lämplig att genomföra tillsammans med elever i skolan, med hjälp av flera användbara metoder från land art och gatukonst. Gestaltningen visar fotodokumentation på några av dessa möjliga metoder och kan även användas som diskussionsunderlag tillsammans med elever.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Bäckvik, Felicia
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Utmana Klassrummet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks vilken betydelse platsen har för skapandeprocessen. Genom tecknandesom utforskande verktyg intar jag fyra olika platser som diskuterats fram i intervjuer med fyraolika deltagare. Svaren från intervjuerna transkriberas och genom en tematisk analysmetodsynliggörs olika teman som sorteras in i kategorier. Syftet är att med hjälp av tecknandet, finnaalternativa platser för skapande och undersöka om det finns något samband mellan skapandetsprocess och platsen det äger rum på, och hur detta kan appliceras på bildundervisningen för attkunna göra en utvidgning av klassrummet. Frågeställningen lyder; Vilken betydelse har platserför skapandeprocessen? Hur kan platser förstås genom tecknande som utforskande verktyg? Påvilka sätt kan en utvidgning av klassrummet ske i bildundervisningen?Studien visar att det snarare handlar om gemenskap och att ingå i ett sammanhang som skaparrummet och skapar förutsättningar för kreativiteten, mer än platsen i sig. Rummet som begreppfår därmed en ny definition som fokuserar på skapandet av rummet, gemenskapen och det somsker inom dess ramar, snarare än den som fysisk plats.Resultatet spinner ut i ett verk uppfört på fönstren och fasaden in till galleriet i Tellusgången, ochen workshop i samband med Konstfacks Vårutställning 2018 där besökarna utmanas att intaandra platser än klassrummet genom tecknande med gatukritor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Callen, Annika
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vem får vara med?: En studie om inkludering i barn och ungdomslitteratur och inkluderande lässätt.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har jag undersökt vilka berättelser unga och barn möter genom barn- och ungdomslitteratur och även på vilka sätt som denna typ av litteratur finns tillgänglig att läsa. Studien innehåller även ekonomiska aspekter. Jag har utgått från dessa frågeställningar:

  • Hur kan olika skrift- och ordval möjliggöra inkludering i text?

  • Hur kan litteratur göras tillgängligt för flera olika lässätt?

  • Hur ser representation av icke normativa människor ut i barn och ungdomslitteratur?

  Jag har valt att arbeta med just dessa frågeställningar eftersom vi i skolan arbetar med berättelser, texter och sagor under hela skolgången och har skyldighet att ge våra elever en demokratisk grund och material som de kan känna igen sig i och relatera till. Material och metoder som vi väljer måste vara tillgängliga för alla oberoende av funktionsvariationer. Undersökningen har resulterat i en bok som är skriven på ett sätt där alla karaktärerna är avidentifierade, utan några fysiska, biologiska eller funktionella attribut. Genom denna avidentifiering får läsaren möjlighet att läsa in sin egen karaktär eller sig själv i berättelsen och skapa egna bilder. Boken är tillgänglig, inte bara utifrån inkludering i läsningen och berättelsen, utan även genom att en kan ta till sig texten med hjälp av olika lässätt. Den är skriven i alfabetsskrift, i punktskrift och finns som ljudbok.

  Under undersökningen, med avseende på lässätt, har det blivit allt tydligare att barn- och ungdomslitteratur kan vara svårt att få tag på som inläst material och att det är nästan omöjligt om en inte har tillgång till appar som till exempel Legimus. Angående representation i det begränsade antal sagor, biografier, berättande faktaböcker eller påhittade berättelser som jag använt, så finns sällan personer som anses utanför normen, inte ens i litteratur som utger sig för att vara inkluderande.

  Download full text (pdf)
  Vem får vara med? Annika Callen
 • 30.
  Carlsson, Tina
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  ellerine sağlik2017Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Ceder, Simon
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Giant's Kettles and Arctic Childhoods2019In: Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods: An Everyday Life Perspective / [ed] P. Rautio & E. Stenvall, New York: Springer, 2019, p. 35-47Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Ceder, Simon
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  March, Tree, Stream: The Knowledge Production of Early Human Evolution2019In: Abstract book, 2019, p. 737-738Conference paper (Refereed)
 • 33.
  Ceder, Simon
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Towards a posthuman theory of educational relationality2019Book (Refereed)
 • 34.
  Ceder, Simon
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Visions of 21st Century Education and Evolutionary-Teal: A Diffractive Analysis2019In: Conference Proceedings: 9th International Conference : The Future of Education, Bologna: Filodiritto Editore , 2019, p. 682-686Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Corin- Lindroth, Ulla
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  MED LERA I HANDEN OCH BLICKEN PÅ SKÄRMEN: En studie om keramiskt arbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Keramiskt arbete idag är ett konsthantverk som ofta utförs med metoder som använts sedan länge. Idéer, information och kunskap sprids snabbt och lätt och oftast utan att begränsas av tid eller rum i dagens digitaliserade värld.

  Syftet med detta arbete är att synliggöra vad ett urval keramiker berättar att de gör och vilka frågor de ställer under sitt arbete, samt hur de använder och förhåller sig till digitala kunskapskällor.

  De undersökningsfrågor som ställs är: Vad beskriver några keramiker att de gör och undersöker i sitt arbete? Hur använder de digitala källor och internet?

  Det empiriska underlaget har samlats in genom att använda etnografisk metod som frågeformulär, intervjuer, informella samtal och observationer. Sammanlagt tolv informanter har deltagit i undersökningen.

  Den teoretiska metod som använts för bearbetning och analys av det empiriska materialet, är diskursteori. Den har kombinerats med en analys av den estetiska produktionen- och processen utifrån Drotners modell med tre olika nivåer: - individuell nivå – social nivå och - kulturell nivå. Åtskilliga diskurser som synliggörs genom informanternas beskrivningar av det de gör och undersöker. Det de gör formuleras i det diskursiva fältet som är keramiskt konsthantverk med diskursordningarna keramisk konst och keramiskt hantverk. Övriga diskurser som beskrivs har sammanställts och grupperats i tre övergripande diskurser: - kommunikationsdiskurs -emotionell diskurs och -ideologisk diskurs. Dessa sammanfalller i stort också med den analys som gjordes utifrån Drotners modell. Det som informanterna berättar att de undersöker är diskurser som kommunikation med sig själva och andra, känslor- och emotionella reflektioner samt hantverksprocessen – Making.

  Svaren på frågan om hur digitala källor och internet används beskriver en kunskapsdiskurs och en inspirationsdiskurs. Den största förändringen som digitaliseringen inneburit beskrivs i intervjuerna, det som nämns främst är den stora tillgången på kunskap. Flera nämner också att internet ger många möjligheter att låta sig insprieras. Yrkesmässiga kontakter oavsett tid och rum nämns också som en stor fördel med digitaliseringen. Genom observationerna var det också uppenbart att såväl digitala källor som digitala- verktyg och utrustning är en självklar del av dagens keramikverkstad och det keramiska arbetet. Leran är alltjämt materialet men många verktyg är nya.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Dahlqvist, Therese
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Deltagande design i skolan: En undersökning om samlärning i ett deltagande designprojekt i gymnasieskolan.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utforska hur deltagande design kan möjliggöra samlärande mellan elever i gymnasieskolan. Underlaget för studien är ett designpedagogiskt projekt som jag utformat vid namn Design Lab. Inom Design Lab arbetade en grupp gymnasieelever med pedagoger och barn på en närliggande förskola. Design Lab är utformat efter metoden deltagande design och ramverket participatory prototyping cycle. Undersökningen har ett elevperspektiv och försöker svara på frågorna: På vilka olika sätt sker samlärande inom det deltagande designprojektet Design Lab? Hur möjliggör ramverket participatory prototyping cycle samlärande för eleverna inom det deltagande designprojektet Design Lab?

  Pia Williams myntade begreppet samlärande och menar att begreppet innefattar lärandet mellan människor, mellan kollektiv, kulturer, miljöer och diskurser. Då forskning kring elevers samlärande främst inriktats på naturvetenskapliga ämnen och inom läs- och skrivinlärning ämnar jag studera elevers samlärande inom det avgränsade designområdet deltagande design. Jag hoppas därmed att undersökningen lyfter hur samlärande kan förstås utifrån ett vidgat kunskapsbegrepp. Undersökningen avser även introducera hur participatory prototyping cycle kan användas som didaktiskt förhållningssätt inom designundervisning. Resultatet visar att elevernas samlärande inom det deltagande designprojektet Design Lab består av ett växelspel av olika verktyg som: bild, praktiska handlingar, skrift, tal och rörlig bild. Eleverna intog olika läranderoller inom projektet vilket skapade situationer för samlärande mellan elev-elev, elev-barn, elev-förskolpedagog och elev-artefakter. Undersökningen synliggör samlärandets praktiska dimensioner genom att visa hur eleverna samlär tillsammans med andra medverkande aktörer när de designar och formger artefakter och tjänster.

  Den gestaltande delen av examensarbetet består av två utställningar. Den första utställningen presenterades på ett bibliotek i närheten av gymnasieskolan där projektet drevs. Den andra utställningen visades i januari 2015 under examensutställningen på Konstfack. Min intention var att visa elevernas arbetsprocess i installationsform.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
 • 37.
  Dahlström, Madeleine
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Varumärken och identitet i konsumtionskulturer: – En undersökning om ungas identitetsuttryck genom varumärken2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Title: Trademarks and identities in consumption cultures-A survey about young people’s identity expression through trade marksI undersökningen behandlas frågeställningen: Hur och vilka varumärken använder ett urval ungdomar för att uttrycka identitet? Denna frågeställning behandlas eftersom det har funnits ett intresse för varumärken, konsumtion och identitet hos ungdomar.Under en workshop som genomfördes tre gånger, fick elever i en grundskola i Västerås en uppgift. I uppgiften skulle informanterna dokumentera och skriva ned sina varumärkeskonsumtioner under en hel dag. Därefter presenterades en ritad fiktiv person utifrån varumärkesdokumentationen de skapat. Intervjuer har skett vid ett av tillfällena med informanterna, för att få reda på mer information om den fiktiva personen och dennes varumärkeskonsumtion.Undersökningen resulterade även i en visuell gestaltning. Vid gestaltningen användes en spånskiva på 150x240 meter. På spånskivan sattes elevernas fotografier på varumärken och teckningar på de fiktiva personerna upp. Min intention var att rama in teckningarna och fotografierna. Därför målades spånskivan i ett vitt och gråtonigt fält. Fotografierna sattes på det vita fältet medan teckningarna sattes på det gråtoniga, för att rikta uppmärksamheten på det visuella materialet. Förhoppning var även att förstora fotografierna, vilket gjordes i skalan 15x15. Teckningarna var i originalstorlek det vill säga A4 ark.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Dahlström, Madeleine
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Varumärken och identitet i konsumtionskulturer: En undersökning om ungas identitesuttryck genom varumärken2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I undersökningen behandlas frågeställningen: Hur och vilka varumärken använder ett urval ungdomar för att uttrycka identitet? Denna frågeställning behandlas eftersom det har funnits ett intresse för varumärken, konsumtion och identitet hos ungdomar.

  Under en workshop som genomfördes tre gånger, fick elever i en grundskola i Västerås en uppgift. I uppgiften skulle informanterna dokumentera och skriva ned sina varumärkeskonsumtioner under en hel dag. Därefter presenterades en ritad fiktiv person utifrån varumärkesdokumentationen de skapat. Intervjuer har skett vid ett av tillfällena med informanterna, för att få reda på mer information om den fiktiva personen och dennes varumärkeskonsumtion.

  Undersökningen resulterade även i en visuell gestaltning. Vid gestaltningen användes en spånskiva på 150x240 meter. På spånskivan sattes elevernas fotografier på varumärken och teckningar på de fiktiva personerna upp. Min intention var att rama in teckningarna och fotografierna. Därför målades spånskivan i ett vitt och gråtonigt fält. Fotografierna sattes på det vita fältet medan teckningarna sattes på det gråtoniga, för att rikta uppmärksamheten på det visuella materialet. Förhoppning var även att förstora fotografierna, vilket gjordes i skalan 15x15. Teckningarna var i originalstorlek det vill säga A4 ark.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Danielsson, Josefin
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Det är ju friheten att välja som vi ska kämpa för: - Hur lärare kan främja kritiskt tänkande genom bildundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur lärare kan arbeta för att främja ett kritiskt förhållningssättbland eleverna genom bildundervisning. Ett kritiskt förhållningssätt innebär inte endast enförmåga att kritiskt granska och bedöma information, utan handlar även om problemlösning,självinsikt och att våga formulera sina egna åsikter, och det handlar om förmågan att kunna se sakerur någon annans perspektiv.Med utgångspunkt i att hitta en ingång till bildundervisning som handlar omkommunikation, tolkning och analys, snarare än praktiska hantverkskunskaper, så utforskas detkritiska tänkandet. Vad det egentligen innebär, varför det är nödvändigt att lära ut, de storamöjligheterna att koppla det till bildämnet. Omständigheter som först verkar som hinder för attarbeta med kritiskt tänkande blir till ingångar att reflektera över vad som prioriteras iundervisningen. Studien består av uppsatsen och en gestaltning, som visades underlärarprogrammets examensutställning på Konstfack under januari 2019.Gestaltningen är ett utforskande av det begränsade perspektivet. Det är inte alltid lätt atttänka kritiskt kring en situation och försöka se den ur någon annans perspektiv. Genom att fysisktbegränsa betraktarens perspektiv med beskurna bilder och en objekt gömt i en låda ville jag tvingafram en medvetenhet om hur inskränkta ens perspektiv på omvärlden kan vara.Uppsatsen är baserad på en fokusgruppintervju med bildlärare och studenter. Syftet är attbidra till att hitta nya sätt att uppmärksamma och jobba med kritiskt tänkande i bilden, genom attbesvara följande tre frågeställningar:- Hur definierar fokusgruppen, bestående av två bildlärare och en bildlärarstudent, kritiskttänkande?- Vilka möjligheter respektive svårigheter ser fokusgruppen med att utveckla ett kritisktförhållningssätt bland elever - genom bildundervisningen samt undervisning som helhet?- Hur kan man utveckla arbetet med kritiskt tänkande i bildundervisningen?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Daun, Linnèa
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Serieteckningens möjligheter: En studie som undersöker serieteckningar som multimodal instruktion i skolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker serieteckning som multimodal instruktion i skolan med syfte atttillgängliggöra kunskap om, undersöka och utveckla, alternativa undervisningsmaterial medmultimodalitet som utgångspunkt och serieteckning som metod. Delar av arbetet hargenomförts som ett kollegialt lärande tillsammans med en annan lärarstudent, samt isamverkan med en undervisande lärare i grundskolan (åk 7 – 9). I studien ställs frågan hur ensom lärare kan använda sig av serieformatet som multimodal kommunikationsform i skolansundervisning, med specifik avgränsning till serier som uppgiftsinstruktion. Detta har skettgenom, och resulterat i, skapande av serieinstruktion samt prövande av serieinstruktion därelever och lärare uttrycker sina uppfattningar av mötet med serie som instruktion. Resultatfrån studien visar att text integrerat i bild kan vara problematiskt, men att bilder som bildstödtill text - samt i kombination med seriens struktur av rutor, effektivt kan användas somytterligare ett steg i en multimodal kommunikation- och instruktionsform. Delar av studiensresultat gestaltas i form av en interaktiv installation under namnet ”Tear down the walls oftext! Let’s build up a world of trilingual learning – text, pictures and squares” på Konstfacksvårutställning vårterminen 2019.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  de Beer, Mostyn
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Out of Place: Resistance, Creativity and Play in Visual Studies Lessons2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Both the Visual Studies classroom, and the subject of Visual Studies itself, may open possibilities for solving problems in creative, challenging ways, that in other contexts might be regarded as disruptive. My study deals with transgressive behaviour in Visual Studies lessons, and how such behaviour is understood and received by teachers.

  It grows out of my own experience of incomprehension and unease around surprising work produced by students in my own Visual Studies workshops, and my hypothesis that behaviour like this is a form of resistance to control. I carry out a focus group interview with children that I know from workshops that I have been holding every Saturday for two years, using visual elicitation to encourage them to talk about Visual Studies lessons in general.

  My intention with the interview is to develop insights into why children do things that are different from their teacher’s expectations, with the aim of increasing my understanding of the work that children do in Visual Studies lessons, benefitting my own teaching practice, and being useful to colleagues. Ideas from other studies that have to do with imaginative play and creativity help me to conceive of children’s unexpected behaviour less as of a reaction against rules and authority, and more as a response to the possibilities of a Visual Studies workshop.

  The visual component of my study, where I install a ping-pong table in Konstfack’s Vita Havet gallery, can be regarded as a correlative to the written part. Through placing signs on the table, and changing how it is arranged, I draw attention to the way that it seems to be regarded differently from other objects placed in public spaces around Konstfack. The work is implicitly concerned with decisions about which objects, behaviours and people are regarded as acceptable in which spaces. As in the written study, through focussing on elements that don’t seem to fit in, my intention is to better understand the system as a whole.

  Download full text (pdf)
  Mostyn de Beer - Out of Place
 • 42.
  Del Balio, Bianca
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Tillsammans kan vi flyga: Interaktion genom samtidskonst2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier pekar på att skolan upprätthåller segregerande diskurser trots motsatta intentioner. Idetta projekt har deltagare i olika åldrar med skild kulturell härkomst och kunskap i svenskasamlats för att i en workshop bygga drakar som vi sedan flyger tillsammans efter engemensam lunch. Hur möjliggörs interaktion mellan deltagare i projektet? Hur utvecklargruppen gemenskap och/eller samhörighetskänsla genom det konstnärliga arbetet? Hurpåverkar de valda pedagogiska strategierna förutsättningarna för mellanmänskliga möten?Här skapas ett mellanrum där vanliga normer sätts ur spel med hjälp av bildpedagogiskamedel för att påvisa alternativa handlingsmöjligheter till de rådande beteendemönstren.Samtidskonsten har genom bildämnet en naturlig plats i skolundervisningen och projekt somdetta kan därför ingå i undervisningen. På så vis skulle ett rum som inte införlivar skolansinstitutionella begränsningar kunna beredas eleverna. I resultatdelen synliggörs depedagogiska greppens betydelse för interaktionen. I slutdiskussionen reflekteras det dels överhur lärare kan använda liknande projekt för att tillsammans med elever lyfta ochproblematisera olika oönskade företeelser och vinna förståelse för hur vi är delaktiga ikonstruerandet av dessa, dels över microtopins möjlighet till världsförändrande effekter.Den gestaltande delen av undersökningen inviterar besökaren att själv tolka och ge verketdess mening genom att ta del av filmmaterialet som genererats under projektdagen. Dettavisas som en installation med tre stora projektioner i ett rum som ”ramas in” av deltagarnasdrakar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Distler, Agnes
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vitt på svart: Svarta tavlan och undervisningen i waldorfskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan svarta tavlan stå sig i konkurrens med whiteboard ,smartboard och andra digitala medier?

  Vilka möjligheter  har jag att uttrycka mig visuellt genom att använda krita på tavlan med min hand?

  Jag undersöker sättet att förhålla sig till eget skapande inom ramarna för waldorfskolans kursplan.

  När läraren står vid svarta tavlan och tecknar och målar är det ett konstnärligt arbete och kräver skicklighet och vana. Det är dock ingen fri konst utan en medveten pedagogisk uppgift. Både till eleverna men också lika mycket för läraren.

  I småklasserna ska läraren visualisera alla ämnen på tavlan, göra bilder för varje bokstav och siffra, illustrera sagor, teckna bilder föreställande växter och djur, teckna av naturen. Med landskapsdetaljer, rita kartor, teckna geometriska former och mönster på fri hand samt visualisera historiska händelser. I de högre klasserna tillkommer naturvetenskapliga studier och skisser av processer, tankekartor mm. Parallellt skrivs också ganska mycket text på tavlan, ofta i anslutning till teckningarna som en förklarande text eller fristående litterär text som ramas in estetiskt och illustreras.

  Genom samtal med lärare kring svarta tavlans användning baserade på deras erfarenheter och genom egna experiment på tavlan vill jag ge  griffeltavlan den självklara plats som den förtjänar i klassrummet utan att behöva tränga ut eller trängas ut av andra medier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Domeij, Karin
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Tvillingbrorsan som ett annat jag: En studie av tonårstjejers maskulinitetskonstruktioner genom fotografiska självporträtt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka konstruktioner av maskulinitet som uttrycks av några tonårstjejer genom deras omförhandlingar av begreppet. Jag vill undersöka vilka subjektspositioner som prövas i förhållande till rådande normer och ideal i en didaktisk situation. Studiens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistisk med genusperspektiv och inspirerad av etnografiska verktyg. I analysarbetet har bildsemiotiska, diskursteoretiska, maskulinitetsteoretiska begrepp och verktyg använts. Undersökningen gjordes på ett Estetprogram på ett gymnasium i Stockholms län, där jag utgick från några elevers arbete med fotografiska självporträtt. Jag vill också belysa vilka subjektspositioner som kan sättas i spel genom iscensättning i fotografisk bild. Uppsatsen syftar även till att bidra med ökad förståelse för hur bildpedagogik kan spela en roll i arbete med genusfrågor i skolan. Resultatet visar på en feminin maskulinitetsdiskurs där klädstilar har en viktig roll för tjejernas konstruktioner och att strukturer mer i det dolda vidmakthåller en cisnormativ uppdelning mellan könen i skolan. Denna studie bidrar till att visa vikten av att inom maskulinitetsforskning rikta fokus på tjejers och kvinnors konstruktioner av maskulinitet och beskriva dessa diskursiva praktiker. Genom detta kan även olika genuskonstruktioner medvetandegöras inom pedagogiska miljöer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Dovhage, Susanne
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Fel kan vara rätt, och fult kan vara fint: -en undersökning om elevers och lärares förhållande tillteckning i bildämnet.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan fel vara rätt och fult vara fint? Denna fråga har kommit till mig då jag undervisat iavbildande teckning i bildämnet och hört elever använda orden fel och rätt samt fint och fultnär de talar om sina egna och andras teckningar. Med detta arbete har jag velat undersökahur man som lärare kan uppmuntra till teckning i bildämnet utan att värdera det för mycket,men också om det blir motsägelsefullt när det skall värderas i form av betyg.Jag har i min undersökning främst inspirerats av etnografisk undersökningsmetod och hargenom deltagande observation undersökt elevers val av ord i samband med teckning. Jaghar även utfört intervjuer med tre bildlärare från olika skolor. Genom en workshop med treinformanter har jag utfört en egen påhittad metod i syfte att på ett ”fysiskt plan” uppleva detman tecknar genom att måla konturerna direkt på tingen.I min examensutställning valde jag att visa en installation. Ett litet rum med en fåtölj, enlampa och en kostym hängandes i bakgrunden. Allt är vitmålat men med svartmåladekonturer. Från en viss vinkel i rummet hade jag, innan allt målades, tecknat av allt som enhelhet i en teckning från en viss vinkel i rummet. Från den samma vinkeln tecknade jagsedan åter upp teckningen på de fysiska möblerna. På detta sätt synliggjordes konturernaåter i den vita installationen. Syftet var att försöka ge betraktaren upplevelsen av att återsemin teckning i/på det fysiska rummet. En metod jag, precis som i min workshop använder ipedagogiskt syfte som en del av undersökningen i detta arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Edelholm, Nike
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Exploring Spaces of Not Knowing: an Artist View2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The understanding, I draw from this inquiry has come through a muddy, and complex entangledprocess. I have been re-turning like a "Baradian" earthworm, to experiences of being, in spacesof not-knowing. Digesting the mud, moving it, once more, like worms do, through the body.By doing an agential cut, into two spaces, eventually three strong agents unfold: Risk,Vulnerability, and Trust. Out of this result, an ethical and pedagogical question arise: How totake account of Vulnerability and Trust when encouraging our students to Risk?Entering a space of not knowing is at the foundation of my art practice. When as an arteducator,I went to China to inquire into the educational strategies of Chinese Classical Painting,I found myself thrown into a multitude of spaces of not knowing. This thesis, is an inquiry intohow being in such spaces, perform knowledge. To explore this, I return to the field-notes andvisual material including a report in the form of a visual essay of the study from 2011. I re-turnto this material with new tools and concepts inspired by Karen Barads metaphors of diffractionand earth-worms approach, as well as my artists tools: brush, water colours, ink, and paper;inrtoducing painting as a tool for analysis.As a theoretical approach, I entangle the flat ontology of Deleuze and Guattari, and theonto-epistem-ology of Barad, with the philosophical traditions in China of Buddhism and Dao.From an onto-epistem-ological perspective, I ask the question: "If we know about the worldbecause we are of the world," what knowledge then appear, when we experience our being in theworld as a space of not knowing. In this study, I have found that a space of not knowing performlearning through experiences of Vulnerability, Risk and Trust.The art part of this thesis is connected to Risk as well as to Vulnerability and Trust. Itfeatures a rope hanging from the ceiling to the floor. It is a rope that has been used during severalyears by a Circus artist during performances; hanging high up in the ceiling — demanding focusand presence from him. The installation at Konstfack spring-show 2018 featured the Circus artistrope together with a painting made in the context of Buddhist Vipassana meditation, entanglingmy tactile approach in art, with the text of this thesis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Ekholm, Eleonora
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Bild i nöd och lust: En didaktisk fallstudie av metoder som främjar skaparlust i bilddidaktiskasammanhang2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur skaparlust kan främjas i bildundervisning. Undersökningenbestår av ett dubbelt perspektiv, där arbetet innehåller både kvalitativa vetenskapliga ochkonstnärliga metoder. Det vetenskapliga arbetet har bestått av en didaktisk design av enfallstudie i workshop-form som har prövats i två olika fokusgrupper med tre personer i varderagrupp. Där också enkäter delades ut och besvarades på om huruvida skaparlust upplevdes ellerinte och varför under fallstudiens gång. I det konstnärliga arbetet har jag undersökt genom egenestetisk praktik om inspiration genom visualiteter kan främja skaparlust och om min egenskaparlust kunde främjas genom att framställa olika teckningar och målningar. Bilderna har sensammanfogats till en så kallad Inspirationsbok. Under Konstfacks vårutställning 2019 ställdesInspirationsboken ut i en rumslig installation i form av ett stort tygtält med olika ljuskällor inuti.Detta för att likna en prisma där vitt ljus lyser in och hela spektrumet av färg lyser ut på andrasidan för att symbolisera processen av inspiration. Inspirationsboken och foton på installationenfinns länkade till i uppsatsen men också som externa bilagor.Arbetet har bearbetats genom didaktisk design teori och teori om motivation. Resultatet harbland annat visat sig vara att om skaparlust vill främjas så skall de didaktiska frågorna vad, huroch varför vara genomtänkta och tydliga för den som ska utföra det konstnärliga arbetet. Ävenatt det finns en etablerad god relation mellan designern för lärandet och deltagaren och ävenmellan deltagarna i hela gruppen. Undersökningen har också visat att uppgiften som ges måstevara på en lagom svår nivå för deltagaren för att kunna motiveras och främja skaparlust såmycket som det går.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Eklund, Kristin
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  ”Med tårarna rinnande smetar jag ut existentiell ångest på duk”: Bildpedagogiska och bildterapeutiska perspektiv påpsykisk ohälsa och kreativitet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjustudie undersöker jag om det finns kopplingar mellan psykiskohälsa och konstnärligt skapande. Kan man må bättre av skapande verksamhet? Vilkaföreställningar kring kopplingen mellan psykisk ohälsa och konstnärligt skapande gerinformanterna i studien uttryck för? Jag intervjuar per mail sju konstnärer och tre pedagoger.Syftet med studien består av två delar. Jag vill undersöka om konstnärsinformanternaanvänder konsten som en form av egen terapi för att må bättre. Sedan vill jag få en inblick ihur konstnärliga ledare arbetar med människor med psykiska besvär och om ledarna tillämparnågon särskild pedagogik. I min bearbetning av intervjusvaren har jag utgått från ettsociokulturellt perspektiv och jag har också i viss utsträckning använt mig av diskursanalys,bland annat i tolkningen av informanternas språk.Jag har kommit fram till att konstnärsinformanterna uttrycker att det finns kopplingar mellanderas psykiska ohälsa och deras skapande. Majoriteten av dem anser att deras mående ärsammankopplat med deras konst och att de mår bättre av att hålla på med den. Jag ger härnågra belysande exempel ur intervjuerna. Någon har bilder i huvudet som måste ut, en annanskapar för att komma i ro och balans. En informant skriver att skapandet ger positiv energioch distraktion. Ytterligare en informant håller på med konst för att hen måste, det är ettbehov. Andra informanter talar om en passion för konsten och ett brinnande intresse. I vissafall är skapandet ett sätt att kanalisera och hantera ångest men för någon kan det iställethandla om att göra bruk av en talang samt att göra något meningsfullt av sin tid. Allakonstnärsinformanter utom en säger att deras psykiska ohälsa är en tillgång i skapandet. Enmenar att utan humörsvängningarna hade hen inte målat lika mycket, kanske inte alls. Enannan hade inte velat vara utan sina psykiska problem genom åren, en tredje skapar mer närhen mår dåligt. Pedagogerna arbetar för att stärka deltagarnas självförtroenden och stärkakontakten med deras kreativitet. Avkoppling är också en viktig ingrediens i två av tre fall.Ingen av de tre pedagogerna använder sig av någon särskild pedagogik. En av dem har sinegen pedagogik, en annan arbetar utifrån bildterapeutiska principer och en tredje säger att henhar trettio års erfarenhet och har utvecklat bra metoder för individuellt anpassad undervisningi grupp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Eklund, Lina
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Det här är inte en text: En studie i att förstå vikten av visuell läskunnighet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har text och bilders samverkan undersökts ur ett semiotisk och narratologiskt perspektiv. Det empiriska materialet som består av två bilderböcker har analyserats kring hur text och bilder tillsammans samverkar för att berätta en historia. Detta för att belysa att förståelse krävs för hur en kan tittat på text och bild ur en viss diskurs, i detta fall barnboken. I undersökningen kom det fram att kunskap om begrepp från både litteraturvetenskapen och konstvetenskapen behövdes för att analysera och tolka det empiriska materialet. Detta bidrog till vidare förståelse hur en bör jobba med text och bild i skolan och hur alla skolämnen bör fokusera på att använda bilder som kompletterar och förstärker det som den teoretiska texten vill förmedla. Gestaltningen är illustration där bildens linjer är uppbyggda av upprepande ord som beskriver de olika objekten i bilden. Texten bygger bilden som i sin tur förstärker texten. Det står även en text i nederkanten av illustrationen som står i konflikt till det som ses i bilden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Eklund, Sofia
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Klassrumsdesign för bildpedagogik: Den perfekta bildsalen, finns den?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet undersöker Bildsalens utformning och de verksamheter som bedrivs där. Resonemang om vad vi ska kalla rummet förs. En orientering i tidigare forskning om skolmiljöer görs, med fokus på det som är relevant för just bildsalen. I uppsatsen används ett sociokulturellt perspektiv på lärande med Lev Vygotskijs teorier. Reggio Emilias sätt att se på lärande används som inspiration. En sammanfattning av bildämnets historia görs. Ett antal bildsalar som jag vistats både som elev på 1980 och 90-tal och som student, lärare samt besökare på 2010-talet beskrivs. Egna erfarenheter jämförs med vad andra lärare anser, men framförallt undersöks vad en grupp elever tycker genom med ett designpedagogiskt projekt. Projektet har studerats med etnografiska metoder. Det utfördes på en gymnasieskola norr om Stockholm hösten 2014 med 18 elever. Rummets miljö och funktion som helhet beskrivs, men fokus i undersökningen ligger på möbleringen av rummet och möblernas form och funktion. I uppsatsen redovisas en del av elevernas arbeten mer ingående.I min gestaltning ville jag ta bort fokus från möbler och möblering för att istället titta på kropparnas olika positioner i rummet. Bildämnet har genomgått en stor förvandling från tiden då ämnet kallades teckning till dagens utvidgade bildbegrepp. Nu gör vi så mycket mer mellan dessa väggar. Alla sitter inte vid sin bänk och ritar på ett papper. I utställningen visades fyra genomskinliga kroppar engagerade i olika typer av skapande i olika positioner, stående vid staffliet, liggande på mage för att rita, sittande ”vid datorn” och sittande i en imaginär fåtölj för att teckna. Hjärnan lyser och är sammankopplad med det röda hjärtat för att illustrera att vi använder mer än hjärnan när vi skapar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234 1 - 50 of 165
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf